Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Toepasselijkheid

1.1. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Willy Reynders Tuinarchitectuur nv, met zetel te 3580 Beringen, Everselstraat 110, BTW BE 0450.151.858 (“WRTA”) en de koper (“de Koper”), behoudens wanneer  schriftelijk anderszins is overeengekomen. Door bestelling aanvaardt de Koper de toepassing van de algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee WRTA zich niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering en meer in het algemeen op alle door WRTA gecommercialiseerde diensten en producten. De Koper erkent dat zij verzaakt aan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden.

De algemene voorwaarden van WRTA zijn te allen tijde van toepassing, behoudens indien deze niet strijdig zijn met de bijzondere voorwaarden van WRTA.

1.2. De overeenkomst tussen de partijen komt in principe tot stand van zodra de Koper een door haar voor akkoord ondertekend afschrift van de offerte of de bestelbon aan WRTA heeft bezorgd binnen de geldigheidstermijn ervan.

De overeenkomst wordt vermoed stilzwijgend tot stand te komen indien WRTA begin van uitvoering heeft gegeven aan de door de Koper gevraagde prestatie zonder dat zulks geprotesteerd wordt.

1.4. De overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op de zetel van WRTA.

 

  1. Prijzen

2.1.  De prijzen vermeld in de offerte worden bepaald overeenkomstig de op het ogenblik van de bestelling geldende tarieven en zijn opgesteld op basis van de prijs van grondstoffen, lonen, lasten, vervoer en andere kosten in voege op het ogenblik van het opstellen ervan.

De btw, belastingen, kosten, vergoedingen en alle taksen (m.i.v. de nieuwe taksen die van toepassing worden in de loop van de uitvoering van de overeenkomst) zijn voor rekening van de Koper.

2.2. De prijs overeengekomen met betrekking tot een bestelling bindt WRTA niet voor volgende bestellingen.

 

  1. Levering en uitvoering

3.1. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden louter indicatief vermeld en zijn niet bindend. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot contractbreuk, een schadevergoeding of enige andere vorm van aansprakelijkheid in hoofde van WRTA.

3.2. Aanvaarding van producten en/of werken wordt verondersteld te hebben plaatsgevonden bij terbeschikkingstelling of bij ingebruikname door de Koper.

 

  1. Facturatie en betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, tenzij anders overeenkomen met de Koper. Laattijdige betaling van facturen van WRTA geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling van WRTA aanleiding tot verwijlinteresten, berekend aan 12% per jaar. De verschuldigde sommen worden ten titel van forfaitair schadebeding verhoogd met 10% met een minimum van 125 euro.

Op straffe van verval moet protest van de facturen van WRTA plaatsvinden binnen 7 kalenderdagen, vanaf de datum van de factuur.

Ingeval van wanbetaling zijn alle niet vervallen facturen van WRTA onmiddellijk opeisbaar, ook ingeval van inbeslagname en in elke situatie van samenloop van schuldeisers of insolventie van de Koper.

Eventuele schulden van WRTA, ongeacht hun oorsprong of aard, worden van rechtswege gecompenseerd met de schulden van de Koper tegenover WRTA. WRTA heeft het recht om ingeval van wanbetaling, de uitvoering van haar prestaties op te schorten.

 

  1. Opschorting

De uitvoering van elke overeenkomst kan door WRTA opgeschort worden in geval van wijzigingen in de toestand van de Koper zoals: overlijden, ontzetting, rangregeling of andere beperkingen van bekwaamheid, faillissement, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, wankelen van krediet, openstaande RSZ- of belastingschulden, ontbinding of wijziging van maatschappij.

De opschorting geldt minimaal totdat er voldoende waarborgen worden verstrekt die de waarde vertegenwoordigen van de gehele of gedeeltelijke onbetaald gebleven en/of nog niet uitgevoerde leveringen en/of werken. WRTA kan na onderzoek van de situatie de overeenkomst verbreken, zonder vergoeding verschuldigd te zijn ten opzichte van de Koper.

 

  1. Toegang tot de werf

6.1. De werven moeten aangegeven zijn en normaal en veilig toegankelijk zijn voor de voertuigen van WRTA, onder naleving van de bepalingen van het wegverkeer en de plaatselijke reglementeringen en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake arbeidsbescherming. De Koper staat ervoor in dat de voertuigen van WRTA steeds vlot kunnen manoeuvreren. De ondergrond van de werven moeten voldoende stabiel en draagkrachtig zijn.

6.2. Het bedrag van om het even welke schade die WRTA kan oplopen of veroorzaken aan de Koper of aan derden als gevolg van het niet-naleven van deze bepalingen, valt ten laste van de Koper. WRTA is niet verplicht deze bepalingen te controleren.

Indien de toegangsweg en/of de werf niet voldoen aan bovenvermelde bepalingen heeft WRTA het recht de leveringen oen/of uitvoering op te schorten tot aan alle bepalingen voldaan is. De kosten hiervan zijn integraal ten laste van de Koper.

 

  1. Klachten

7.1. Klachten m.b.t. de conformiteit van geleverde producten en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk door de Koper gemeld worden per gemotiveerd aangetekend schrijven aan WRTA op straffe van verval binnen een termijn van drie kalenderdagen.

7.2. Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten per aangetekend schrijven gemeld worden aan WRTA op straffe van verval binnen zeven kalenderdagen, nadat de verborgen gebreken ter kennis van de Koper zijn gekomen of zijn kunnen komen. Het aangetekend schrijven dient op duidelijke wijze de aard en de motivatie van de klacht te beschrijven.

7.3. Het indienen van een klacht door de Koper kan geen aanleiding geven tot het opschorten van de betalingsverplichting in hoofde van de Koper.

7.4. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van WRTA kan het bedrag waarvoor WRTA is verzekerd onder geen enkel beding overschrijden.

 

  1. Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht

8.1. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zijn enkel het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

8.2. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst is het intern Belgisch recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.