Privacyverklaring

Privacyverklaring België

APK HOLDING nv, APK INFRA nv, APK WEGENBOUW nv, APK DRILLING bv, APK RECYCLING & TRANSPORT bv, APK TELECOM NETWORKSOLUTIONS nv, APK CONSTRUCT nv, APK INFRA WEST nv,  APK GROENAANLEG nv, DRION GLIJBOUW nv, CASTERS BETON GENK nv, APK SMART SOLUTIONS bv, WEGENBOUW MARTIN nv, WILLY REYNDERS TUINARCHITECTUUR nv, Q MACHINERY nv, VERFAILLE-LEROY & C° nv, VERGEBA bv, K-BORINGEN nv, LEVAN bv, R.V.D.S. bv

 

1. Inleiding

De bedrijven, in de aanhef en in Bijlage 1 vermeld («APK»), hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder wil APK de verschillende persoonsgegevens van haar klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, datalekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

APK wil U door middel van deze Privacy Policy dan ook op een begrijpelijke en transparante manier informeren en inzicht verschaffen over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

APK behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Deze Privacyverklaring is steeds raadpleegbaar op de website van APK en kan op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de Data Protection Officer.

 

2. Toepassingsgebied

De Privacyverklaring geldt steeds als onderdeel van de overeenkomst tussen APK en de klant, onderaannemer of leverancier en is van toepassing op al haar professionele activiteiten en diensten.

Door het aangaan van een overeenkomst met APK verklaren de klant, de onderaannemer of de leverancier dat zij kennis hebben genomen van deze Privacyverklaring en verklaren ze zich akkoord met de inhoud ervan.

 

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Elk van de bedrijven opgesomd in Bijlage 1 is afzonderlijk te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van Uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Boek XII van het Wetboek Economisch Recht (voor zover van toepassing).

Naargelang Uw professionele activiteiten worden verschillende persoonsgegevens meegedeeld (o.a. naam, adres, ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer, etc.).

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen in hoofde van APK ((elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken) kan het zijn dat de klant, onderaannemer of leverancier bijkomende gegevens zal moeten overmaken aan APK, bijvoorbeeld om aanwezigheden te registreren.

Uitsluitend de betrokkene is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die aan APK worden meegedeeld. Elke betrokkene is echter vrij om zijn (of haar) persoonsgegevens al dan niet aan APK mee te delen. Het aangaan van een samenwerking met APK kan evenwel geweigerd worden indien de betrokkene zijn (of haar) persoonsgegevens niet wil en/of kan meedelen.

 

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

4.1 Klantgegevens

In het kader van haar professionele activiteiten zal APK de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, alsook van hun medewerkers, aangestelden en alle andere nuttige contactpersonen verzamelen en verwerken.

De verwerkingsdoeleinden zijn de uitvoering van de overeenkomsten met opdrachtgevers, het klantenbeheer, het voeren van de boekhouding en (afhankelijk van het geval) direct marketingactiviteiten.

Afhankelijk van de context geschiedt de verwerking van persoonsgegevens door APK op basis van de volgende rechtsgronden: (i) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de overeenkomst, (iii) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen of (iv) het gerechtvaardigd belang.

 

4.2  Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Ook persoonsgegevens van leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen zullen worden verwerkt.

De verwerkingsdoeleinden zijn het beheer van de leveranciers en de onderaannemers, het voeren van de boekhouding en (afhankelijk van het geval) direct marketingactiviteiten.

Afhankelijk van de context geschiedt de verwerking van persoonsgegevens door APK op basis van de volgende rechtsgronden: (i) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de overeenkomst, (iii) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen of (iv) het gerechtvaardigd belang.

 

4.3  Gegevens van personeel

Met het oog op het personeelsbeheer en de loonadministratie zal APK ook de persoonsgegevens van medewerkers verzamelen en verwerken.

Wegens de specifieke aard van deze verwerking, wordt deze geregeld in een afzonderlijke policy.

 

4.4  Andere gegevens

Naast de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en medewerkers kan APK ook persoonsgegevens van derden verzamelen en verwerken.

De verwerkingsdoeleinden zijn het belang van de professionele activiteiten van APK, direct marketing en public relations (PR). Afhankelijk van de context geschiedt de verwerking van persoonsgegevens door APK op basis van het gerechtvaardigd belang van APK of de uitvoering van een overeenkomst.

 

5. Duur van de verwerking

APK zal de persoonsgegevens van de betrokkenen bewaren zolang zulks noodzakelijk is in het kader van de doeleinden van de verwerking.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd, behoudens wanneer APK deze op grond van specifieke wetgeving langer zou moeten bewaren of in geval van een lopend geschil.

Op grond van de fiscale wetgeving moet APK boekhoudkundige gegevens voor een termijn van minstens tien jaar na de laatste factuur bewaren.

 

6. Rechten

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de toepasselijke wet- en regelgeving kan u beschikken over de volgende rechten:

6.1. Recht op toegang en inzage

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die APK over u heeft verzameld en na te gaan waarvoor zij deze persoonsgegevens verwerkt, conform de bepalingen die gelden in de sector.

APK zal U een volledig overzicht geven van de persoonsgegevens die over U worden bewaard. U kan tevens kosteloos een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

6.2. Recht op verbetering

U heeft het recht om eventueel onjuiste persoonsgegevens (o.a. naam, adres, e-mailadres, etc.) te verbeteren, alsook om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.

6.3. Recht op wissing

Indien U van mening bent dat APK bepaalde persoonsgegevens zou verwerken op onrechtmatige basis, kan U vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

APK kan de wissing van Uw persoonsgegevens weigeren, indien zulks noodzakelijk is voor het uitvoeren van een wettelijke of reglementaire verplichting of de uitvoering van een overeenkomst, dan wel in het kader van het gerechtvaardigd belang van APK is.

6.4. Recht op beperking

Indien Uw persoonsgegevens onjuist zijn en U gevraagd heeft om ze aan te passen, kan U verzoeken om de verwerking ervan te beperken.

Zulks houdt in dat APK de persoonsgegevens uitsluitend nog met Uw toestemming verder kunnen verwerken.

6.5. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die door APK zijn verzameld, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, conform de bepalingen die gelden in de sector.

6.6. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op grond van ernstige en legitieme motieven.

Het recht van bezwaar is echter niet van toepassing op de verwerking die voor APK noodzakelijk is voor (i) het uitvoeren van een wettelijke of reglementaire verplichting, (ii) de uitvoering van de overeenkomst of (iii) het gerechtvaardigd belang.

APK zal Uw verzoek beantwoorden uiterlijk binnen één maand na ontvangst ervan. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

6.7. Recht op intrekking van toestemming

Wanneer Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Uw toestemming, kan U deze toestemming steeds intrekken. APK zal de betreffende persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderen.

U kan Uw rechten uitoefenen door U te wenden tot de Data Protection Officer van APK via het e-mailadres data.officer@apkgroup.eu. Desgevallend zal U zich steeds moeten identificeren.

APK streeft ernaar om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met Uw persoonsgegevens.

Indien U ondanks haar inspanningen toch van oordeel zou zijn dat Uw rechten geschonden zouden zijn en U bij APK voor Uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel. 02 274 48 00
 • Fax. 02 274 48 35
 • E-mail:  contact@adp-gba.be

7. Doorgifte aan derden

APK kan Uw persoonsgegevens doorgeven aan derde-dienstverleners die commerciële, technische of operationele diensten verlenen, alsook aan derde-dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten), doch enkel wanneer zulks noodzakelijk is voor onze professionele dienstverlening en/of indien APK daartoe verplicht zou zijn op grond van een dwingende wet- of regelgeving of een gerechtelijk bevel.

Ook zij respecteren het vertrouwelijk karakter van Uw persoonsgegevens en kunnen deze persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan hen zijn meegedeeld.

In geen geval zal APK Uw persoonsgegevens verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

APK kan Uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien gegevens zouden worden doorgegeven naar een land dat geen passend beschermingsniveau zou bieden, waarborgen wij steeds dat zij alle maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen (met inbegrip van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming).

 

8. Technische en organisatorische maatregelen

APK zal de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om Uw persoonsgegevens volgens een afdoende veiligheidsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, toegang door onbevoegden of elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens

In geen geval kan APK aansprakelijk zijn voor rechtstreeks en/of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

 

9. Veiligheidsincidenten

Afhankelijk van de context, heeft APK de wettelijke verplichting om incidenten met betrekking tot de beveiliging van Uw persoonsgegevens binnen 72 uur te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

APK garandeert dat zij U zullen inlichten zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Uw persoonsgegevens indien er een redelijke grond zou zijn om te vermoeden dat de U schade zou oplopen door deze inbreuk.

 

10. Nog vragen?

Indien U na het lezen van deze Privacyverklaring vragen of opmerkingen zou hebben met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan U steeds contact opnemen met de Data Protection Officer van APK, hetzij per aangetekende post gericht aan de zetel, hetzij via data.officer@apkgroup.eu.

 

Datum van de laatste herziening : 1 december 2021

 

 

 

Bijlage 1: Bedrijven op wie huidige policy van toepassing is:

 1. APK HOLDING nv, KBO 0449.530.662, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 2. APK INFRA nv, KBO 0415.763.576, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 3. APK RECYCLING & TRANSPORT bv, KBO 0808.067.705, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 4. APK WEGENBOUW nv, KBO 0439.280.435, 2440 Geel, Winkelomseheide 217A.
 5. APK DRILLING bv, KBO 0415.591.649, 3294 Diest, Reppelsebaan 59.
 6. APK TELECOM NETWORKSOLUTIONS nv, KBO 0447.441.303, 2390 Malle, Steenovenstraat 2A.
 7. APK CONSTRUCT nv, KBO 0461.003.485, 2390 Malle, Steenovenstraat 2A.
 8. APK INFRA WEST nv, KBO 0427.121.088, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 9. DRION GLIJBOUW nv, KBO 0448.053.589, 3740 Bilzen, Kieleberg 8.
 10. APK GROENAANLEG nv, KBO 0439.643.887, 3740 Bilzen, Kieleberg 8.
 11. CASTERS BETON GENK nv, KBO 0405.624.732, 3600 Genk, Winterbeeklaan 23.
 12. APK SMART SOLUTIONS bv, KBO 0695.634.312, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 13. WEGENBOUW MARTIN nv, KBO 0401.329.481, 3900 Pelt, Lieven Bauwenslaan 6B.
 14. WILLY REYNDERS TUINARCHITECTUUR nv, KBO 0450.151.858, 3580 Beringen, Everselstraat 110.
 15. Q MACHINERY nv, KBO 0424.430.230, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 16. VERFAILLE-LEROY & C° nv, KBO 0425.091.810, 8902 Ieper, Wervikstraat 94.
 17. VERGEBA bv, KBO 0449.258.963, 8902 Ieper, Wervikstraat 96.
 18. K-BORINGEN nv, KBO 0418.859.163, 3500 Hasselt, Paalsteenstraat 36.
 19. LEVAN bv, KBO 0695.492.770, 2830 Willebroek, Grote Bergen 15A.
 20. R.V.D.S. bv, KBO 0506.764.028, 2560 Nijlen, Beenderstraat 16/A.